O nas


Organem prowadzącym Przedszkole Językowo –  Integracyjne Qbuś Puchatek oraz Żłobek Qbuś Puchatek jest Fundacja “Wiedza, Edukacja, Rozwój”, która prowadzi również Niepubliczną Szkołę Podstawową w Jezierni z oddziałami przedszkolnymi: 3-4-latków i 5-6-latków.
Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Lubelski Kurator Oświaty.

Przedszkole Językowo –  Integracyjne Qbuś Puchatek to  placówka wychowania i edukacji, w której realizujemy ideę integracji. Nasze przedszkole jest bezpieczne, przyjazne dzieciom, rodzicom, pracownikom i otwarte na ich potrzeby. Nadrzędny cel przedszkola to branie odpowiedzialności za wszystkie aspekty życia młodego człowieka i solidne przygotowanie go do szkoły. Zapewnienie mu wszechstronnego rozwoju, zgodnie z jego możliwościami i potrzebami. To miejsce, w którym kształtuje się prawidłowe postawy wobec drugiej osoby, w którym codziennie spotykają się dzieci zdrowe i niepełnosprawne.
Chcemy, aby każde dziecko znalazło tu szacunek i zrozumienie.

Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Żłobek przyjmuje dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat.

Przedszkole Qbuś Puchatek przyjmuje dzieci niepełnosprawne intelektualnie (w stopniu lekkim i umiarkowanym) i ruchowo (dzieci z zespołem Aspergera, autystyczne i z zespołem Downa). Każdy podopieczny, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, objęty jest indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym (IPET), który określa sposób i zakres dostosowania programu do indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.
W procesie integracyjnego nauczania i wychowania bierze udział nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne, posiadający odpowiednie kwalifikacje – oligofrenopedagog, pedagog specjalny.
Każdy człowiek, mimo swoich odmienności, ma prawo być pełnym uczestnikiem życia społecznego i w pełni korzystać z praw, które w nim obowiązują.

Języki obce w przedszkolu Qbuś Puchatek

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego przewiduje w oddziałach, 3 i 4 -latków j. angielski 2 razy w tygodniu po 15 min., natomiast w grupie 5 i 6-latków 2 razy w tygodniu po 30 min. W przedszkolu Qbuś Puchatek zajęcia z j. angielskiego odbywają się codziennie, natomiast zajęcia z drugiego j. obcego przeprowadzane są raz w tygodniu.

Terapia integracji sensorycznej (SI) w przedszkolu Qbuś Puchatek
Terapia integracji sensorycznej (SI) odbywa się w sali specjalnie do tego przystosowanej.  Wykorzystujemy specjalistyczny sprzęt znajdujący się na tzw. podwiesiu do terapii SI, który zawiera m.in.: ścianę wspinaczkową, siatkę linową, huśtawkę tarczową, tunel, maglownicę, trampolinę, drabinkę, konika (sprzęt wykorzystywany do kształtowania obustronnej koordynacji ruchowej, reakcji równoważnych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji odruchów tonicznych /szczególnie Tonicznego Odruchu Błędnikowego/ , wzmacniania napięcia mięśni posturalnych /zginaczy i prostowników/ oraz ogólnej stymulacji układu nerwowego poprzez silne bodźcowanie receptorów układu przedsionkowego i proprioceptywnego).

Sala wyposażona jest również w 2 suche baseny, sprzęt do masażu: wałki, piłki, półkule
z kolcami, aero-step, maty do masażu, wałek rehabilitacyjny z kolcami oraz dyski sensoryczne, sensoryczne ogniwa, gąsienice manipulacyjne, dyski do balansowania czy deskorolkę.