O nas


 

Organem prowadzącym Przedszkole Językowo –  Integracyjne Qbuś Puchatek  jest  Fundacja „Wiedza, Edukacja, Rozwój”, która prowadzi również Niepubliczną Szkołę Podstawową w Jezierni z oddziałami przedszkolnymi: 3-4-latków i 5-6-latków.
Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Lubelski Kurator Oświaty.

Przedszkole Językowo –  Integracyjne Qbuś Puchatek to  placówka wychowania i edukacji dwujęzycznej, w której realizujemy ideę integracji. Nasze przedszkole jest bezpieczne, przyjazne dzieciom, rodzicom, pracownikom (stałość kadry pedagogicznej) i otwarte na ich potrzeby. Nadrzędny cel przedszkola to branie odpowiedzialności za wszystkie aspekty życia młodego człowieka i solidne przygotowanie go do szkoły w obu językach: polskim i angielskim. Zapewnienie mu wszechstronnego rozwoju, zgodnie z jego możliwościami i potrzebami. To miejsce, w którym kształtuje się prawidłowe postawy. wobec drugiej osoby, w którym codziennie spotykają się dzieci zdrowe i niepełnosprawne.
Chcemy, aby każde dziecko znalazło tu szacunek i zrozumienie.

Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 1 roku do 6 lat.

Przedszkole Qbuś Puchatek przyjmuje dzieci niepełnosprawne intelektualnie (w stopniu lekkim i umiarkowanym) i ruchowo (dzieci z zespołem Aspergera, autystyczne i z zespołem Downa). Każdy podopieczny, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, objęty jest indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym (IPET), który określa sposób i zakres dostosowania programu do indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.
W procesie integracyjnego nauczania i wychowania bierze udział nauczyciel wspomagający, posiadający odpowiednie kwalifikacje – oligofrenopedagog.
Każdy człowiek, mimo swoich odmienności, ma prawo być pełnym uczestnikiem życia społecznego i w pełni korzystać z praw, które w nim obowiązują.